ANBI-gegevens

Algemeen
Statutaire naam: Stichting op je GEMAK
RSIN / fiscaal nummer: 815163058
ANBI-status: Ja

Contactgegevens
Telefoonnummer: 06-10247529
E-mailadres: anneke@stichtingopjegemak.nl
Website: http://www.stichtingopjegemak.nl
Postadres: Molhoekseweg 1 1
4401 ND Yerseke
Bezoekadres: gelijk aan postadres
IBAN: NL95RABO0118378309

Missie:
Kinderen en volwassenen ondersteuning en ontspanning bieden in een positieve omgeving.

Doelstelling:
Het bieden van begeleiding en dagbesteding aan jeugdigen en volwassenen.

Actueel beleidsplan: 
Link naar het beleidsplan: Beleid 2019 – 2020

Verslaglegging
Link naar het jaarverslag: Jaarverslag 2018 Stichting op je gemak

Bestuurssamenstelling

De heer J.C. Bezemer ( voorzitter)
Mevrouw S. van Nieuwenhuijze (algemeen lid)
Mevrouw J.P. Paardekooper-de Kruijf (secretaris)
De heer G.E. van Leeuwen (Penningmeester)

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: een deel van de bestuursleden is ook in loondienst, maar de bestuursvergaderingen worden in eigen tijd gehouden. Er wordt alleen een vergoeding gegeven voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Beloningsbeleid medewerkers
Medewerkers krijgen een salaris volgens de CAO sociaal werk.

Financiën

Balans en staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen jaar: jaarrekening 2018 sojg