Privacybeleid

Privacystatement Stichting op je gemak

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-7-2022.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting op je gemak

KvK nummer: 22059639.

Hansweertsestraatweg 67

4416 ND Kruiningen

Mail: nydia@stichtingopjegemak.nl

Telefoon: 06-53637103

Er is geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.

 

Persoonsgegevens

Stichting op je gemak verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via het inschrijfformulier, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Stichting op je gemak verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs
 • Naam school, gezinssamenstelling, naam ouders, naam huisarts.

 

Doeleinden

Stichting op je gemak verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Opstellen van zorgovereenkomsten en zorgplannen;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering van de zorg;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Stichting op je gemak hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
 • Verantwoording van de gegeven zorg.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, in geval Stichting op je gemak geen gerechtvaardigd belang heeft en er geen sprake is van een wettelijke verplichting, zal afzonderlijk toestemming worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

 • In het kader van haar dienstverlening kan Stichting op je gemak persoonsgegevens uitwisselen. Stichting op je gemak kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals het Zorgloket van Zorgboeren Zuid (hoofdaannemer van de zorg in natura en beheerder van ons electronische cliëntendossier ONS/NEDAP en facturatatieprogramma Quoden), ketenpartners zoals medewerkers van gemeenten en cliëntenondersteuners, hoofdaannemers waarvoor wij zorg in onderaanneming uitvoeren. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
 • Als wij (in de rol van verwerker) personeelsgegevens ontvangen van derden (verwerkingsverantwoordelijken), of als wij in de rol van verwerkingsverantwoordelijk personeelsgegevens doorgeven aan derden (verwerkers) dan is er een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze derden.
 • Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Stichting op je gemak aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
 • Stichting op je gemak zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Stichting op je gemak zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Stichting op je gemak zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de plicht om zorgdossiers een aantal jaren te bewaren.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Stichting op je gemak passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 • Voor de opslag van persoonlijke gegevens en zorgrapportages wordt gebruik gemaakt van een online cloudserver en, in geval van cliënten,  een online electronisch cliëntendossier, die beiden door tweestapsverificatie zijn beveiligd.
 • Voor het versturen van persoonlijke gegevens maken wij, zoveel als mogelijk is, gebruik van ZorgMail, een beveiligde manier van e-mail verzenden.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Stichting op je gemak een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u Stichting op je gemak verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Stichting op je gemak

T.a.v. Nydia Dubbelman

Hansweertsestraatweg 67

4416 ND  Yerseke

Mail: nydia@stichtingopjegemak.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting op je gemak, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 juli 2022.

 

Stichting op je gemak kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.